NHR-STATUS

Portugal har infört skattestatus avseed för utländska medborgare och portugisiska medborgare som bott utomlands. Det innebär att pensionsinkomster för svenska medborgare med pensionsinkomster som härstammar från Sverige i vissa fall kan befrias från skatt helt och hållet. För att erhålla NHR-status så måste man vara skriven i Portugal, följa upsatta regler för vistelse i Portugal och Sverige, samt i princip sälja bort samtliga tillgångar i Sverige med få undantag. Enligt skatteavtalet mellan Portugal och Sverige avstår den svenska staten från att beskatta tjänstepensionerna från privatsektorn. Denna rättighet har istället tilldelats Portugal, som har valt att inte utnyttja densamma vid erhållande av NHR-status. NHR-status beviljas under 10 år och är inte förnybar efter det att denna tid gått ut. Möjlighet finns att maximera uttag för vissa typer av pensioner till två och fem år. Avtalet finns i sin helhet under (http://data.riksdagen.se/dokumentstatus/sfs-2003-758/html)

Det bör påpekas att avsikten med reglerna om väsenlig anknytning har tillkommit främst i syfte att förhindra så kallad skenbosättning. Under de första fem åren efter en emigration har den utflyttade personen bevisbördan och måste då kunna visa att väsentlig anknytning till Sverige saknas.

Försök inte kringå regler, även om det sker av okunnighet, om det blir fel kan det bli kostsamt och spoliera den ekonomiska tryggheten som pensionär i främmande land.

Summering av viktiga punkter vid emigration:

  • Samtliga familjemedlemmar måste emigrera (barn under 18 år)
  • Vistelse i Sverige mindre än sex månader per år (regler finns för beräkning)
  • Försäljning av det svenska permanentboendet
  • Anskaffande av ett nytt permanentboende utomlands
  • Aveckla alla ekonomiska engagemang i Sverige

ANSÖKAN AV NHR-STATUS

Det kan krävas ett stort antal kontakter med portugisiska myndigheter på olika nivåer innan den slutliga ansökan skickas in till beslutande myndighet i Lissabon. Själva slutansökan låter vi en portugisisk advokat upprätta, dels för att den skall vara på portugisiska och dels därför att den skall anpassa till den sökandes speciella förutsättningar. Detta innebär att det är advokaten som kommer att handha kontakten med beslutande myndighet och besvara de frågor som eventuellt uppstår under slutprocessen. Vi har genom egen erfarenhet skaffat oss goda kunskaper i denna process och står gärna till er tjänst, men har dessutom en auktoriserad portugisisk advokat som vi samarbetar med i dessa frågor.

REGISTRERING AV PORTUGISISKT BOLAG

Om man har för avsikt att bedriva aktiv näringsverksamhet I Portugal, så har vi den kompetens och erfarenhet som krävs av både start och löpande drift. Vi kan således bistå med hjälp gällande registrering av ert bolag i Portugal och allt som hör därtill, inklusive kontakt med bank, revisor och myndigheter.

FÖRSÄLJNING AV FÖRETAG – SÅ KALLAD ”EXIT”

Om man som svensk företagare står i begrepp att avveckla eller sälja sitt svenska företag finns det en mycket fördelaktig lösning. I detta ärende samarbetar vi med en svensk bank.

INTRODUKTION AV MYNDIGHETSKONTAKTER

Förutom att vi bistår med hjälp vid ansökan om NHR-status och var man skall vända sig med vad, så hjälper vi till med att kontakta alla de myndigheter som berörs för att starta upp Ert nya liv i Portugal.

Pin It on Pinterest

Share This